У непростих економічних умовах сьогодення власникам, керівникам бізнесу необхідно володіти інформацією про стан справ на підприємстві.

Це стосується не тільки питань достовірності бухгалтерського та податкового обліку, а також потенційних ризиків фінансових санкцій.

Важливо мати об’єктивну оцінку ефективності всіх бізнес-процесів і реального фінансового стану бізнесу. Адже саме від якості отриманої інформації залежатимуть наслідки прийнятих Вами рішень. Нехай Ваш бізнес буде стабільним і процвітаючим!

Послуги аудиту від групи компаній «Куланов енд Ко» — це професійно виконані процедури перевірки та незалежної оцінки бухгалтерської діяльності підприємства. Ми надаємо наші аудиторські послуги для підприємств найрізноманітніших сфер діяльності: це і виробничі підприємства, і будівельні фірми, і торгові організації, і компанії, що надають різноманітні послуги населенню. З нашою допомогою можна офіційно виконати вимоги закону про обов’язковий аудит, провести оцінку реального стану фінансового (бухгалтерського, податкового) обліку.

Наші фахівці надають такі аудиторські послуги

Проводиться за бажанням самого клієнта і перевіряє правильність ведення податкового обліку на його підприємстві.

Проводимо незалежний аудит грантів і звітності для некомерційних організацій. Допомагаємо НКО відповідати вимогам донорів і підтверджуємо цільове використання отриманих грантів.

Також слугує перевірці податкових зобов'язань підприємства, найефективніше проводити його перед здаванням річної звітності.

Проводиться, як правило, за індивідуальним завданням. Такий вид аудиту актуальний у разі нестачі часу або грошових коштів, а також у разі проведення нового виду діяльності, зміни співробітника, який відповідає за грошові кошти, або бухгалтера, який веде окрему ділянку обліку.

Процедура для оцінки ефективності наявної системи управління персоналом у компанії, оцінка відповідності кадрового потенціалу компанії її цілям і стратегіям розвитку. Об'єктом аудиту є система управління персоналом в організації. Основна мета кадрового аудиту - довгострокове зростання віддачі основного ресурсу організації - персоналу, що досягається підвищенням ефективності системи управління людськими ресурсами.

  • встановлення відповідності діяльності державної установи чинним нормативно-правовим актам та установчим документам;
  • участь незалежного аудитора при проведенні інвентаризації майна;
  • оцінка повноти та достовірності інформації про наявність державного майна, його використання, про прийняті установою зобов'язання, отримані установою фінансові результати;
  • оцінка повноти та достовірності при формуванні бухгалтерської звітності державної установи;
  • аудит правомірності та доцільності адміністративних рішень, що приймаються організацією - об'єктом перевірки;
  • аналіз звітності з будь-яких питань, що стосуються аудиту.

Аудит ефективності (операційний аудит) — це перевірка будь-якої частини процедур і методів функціонування господарської системи з метою оцінки економічності та результативності. Аудит ефективності (performance audit) має також іншу назву - «аудит цінності за гроші» (value-for-money audit).

Під час аудиту ефективності здійснюється перевірка ефективності використання людських, фінансових та інших ресурсів. Систем інформації, оцінка результатів та їх моніторинг, аналіз заходів, вжитих для усунення виявлених недоліків.

Якщо Ви бажаєте отримати об’єктивну оцінку стану бухгалтерського обліку у Вашій організації, з’ясувати, наскільки правильно відбувається розрахунок і виплата податків, звертайтеся до компетентних фахівців групи компаній «Куланов енд Ко»! Ми не тільки проведемо аудит Вашого підприємства за фактом, а й дамо рекомендації щодо поліпшення та раціоналізації системи оподаткування, бухгалтерського обліку та документообігу. Усі види аудиту – від формальної перевірки до масштабного Due Diligence* великого бізнесу.

У галузі аудиту фахівці групи компаній «Куланов енд Ко» працюють не перший день, тому звернення до нас стане Вашим завідомо вірним рішенням! Ми накопичили значний досвід роботи в галузі аудиту підприємств найрізноманітніших сфер діяльності.

Система проведення аудиту нашими фахівцями давно пройшла перевірку часом, нами було розроблено та впроваджено у “виробництво” відповідні стандарти та документи.

Надаючи послуги аудиту на тому чи іншому підприємстві, фахівці групи компаній “Куланов енд Ко” відзначають типові порушення у веденні бухгалтерського та податкового обліку. Ці стандартні помилки служать нам згодом для створення шаблонів господарських ситуацій в організаціях.

Напрацьований досвід, розроблені стандарти, документи і шаблони дають нам змогу грамотно вести роботу в галузі аудиту з найрізноманітнішими підприємствами, враховуючи специфіку кожного окремого замовника!

Заповніть Ваші контактні дані

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Drag and drop files here or
Max File Size: 5 MB

Заповніть форму, щоб отримати консультацію (це безкоштовно)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.